"Wise birds flock here." | "Moudré sovy proudí sem."

BLUE OWL BOHEMIA | MODRÁ SOVA z.s.

The wide-spread wings of Blue Owl Bohemia encompass a wide spectrum of resources, activities and events that combine to make it a hub of inspiration and community for anyone interested in or touched by the English language. A small, independently owned mom-and-pop enterprise in the small north Bohemian village of Loužnice, our doors are open to everyone who has a desire to learn or improve their English and to deepen their understanding of anglophone literature and culture. Blue Owl Bohemia offers a unique lending library and study center for children and youths.


Široce roztáhnutá křídla „Modré Sovy“ zahrnují širokou škálu zdrojů, činností a akcí, které se kombinují tak, aby se staly centrem inspirace a setkání pro každého se zájmem o anglický jazyk. Jsme malá, nezávislá, rodinná firma v malé vesničce Loužnice na severu Čech. Naše dveře jsou otevřené pro každého, kdo má touhu naučit se anglicky, zlepšit si svou angličtinu nebo si prohloubit své znalosti z anglofonní literatury a kultury. „Modrá Sova“ nabízí unikátní knihovnu a studijní centrum pro děti a mládež.

ABOUT US | O NÁS


 • English Library | Anglická knihovna

  English Library, Language and Culture Center.

  Anglická knihovna, jazykové a kulturní centrum.

 • English books | Anglické knihy

  4.000+ English books, from early readers to young adult literature and classics.

  4.000+anglických knih, od těch pro nejmenší po klasickou literaturu.

 • Resources | Materiály

  Resources for English teachers.

  Učební materiály pro učitele angličtiny.

 • Groups | Kroužky

  After-school groups, from preschool through high school.

  Mimoškolní kroužky, od předškoláků po středoškoláky.

 • Saturday events | Sobotní akce

  Weekly Saturday events for childern of all ages.

  Týdenní sobotní akce pro děti všech věků.

 • Cultural events | Kulturní akce

  Special cultural events.

  Speciální kulturní akce.

Our Philosophy | Naše filozofie

Our primary mission is to foster enthusiasm for the English language in a stress-free environment through conversation and play — and also through books. Fun, learning and the enjoyment that comes from learning and broadening our horizons never goes out of date.We believe that Blue Owl Bohemia is the only place in north Bohemia – if not the entire Czech Republic – where young people can come to borrow a wide range of English books and get free drop-in help with their studies from native English speakers. We are more than just a repository of knowledge, we are a community center, offering a range of special events in English or jointly in English and Czech – from poetry readings, to film and music evenings, to specialized workshops  and guest lectures by experts on their topics.


Naším prvořadým úkolem je podpořit nadšení pro angličtinu v prostředí bez stresu, pomocí rozhovorů a her – a také prostřednictvím knih. Zábava, učení a požitek, který pochází z učení a rozšiřuje naše obzory, nikdy nevyjde z módy. Věříme, že „Modrá Sova“ je jediné místo na severu Čech – ne-li v celé České republice – kde se mladí lidé mohou přijít půjčit širokou škálu anglických knih a získat zdarma pomoc při jejich studiu od rodilých mluvčí. My jsme víc než jen úložiště vědomostí, jsme komunitní centrum, nabízející řadu speciálních akcí v angličtině nebo společně v angličtině a češtině – od čtení poezie, k filmovým a hudebním večerům, specializovaným workshopům a přednáškám odborníků na jejich téma.

We're a little quirky | Jsme trochu zvláštní

Yes, we're a little quirky. Maybe a little out-of-step with the advance of technology and the spread of information as an impersonal social phenomenon. But we aren't blind to the fact that English has undeniably become the lingua franca of the early 21st century — a social glue for people throughout the world. It is the first language for around half a billion people and is a second language for around 85 percent of European students.

Gaining a command of communicating in English opens up a world of opportunities and possibilities. One of our guiding principles is to help young learners of English become better at speaking, writing, spelling in English – and to have some fun while doing it.


Ano, jsme trochu zvláštní. Možná stojíme i trochu stranou od vývoje technologií a šíření informací  - jako neosobního společenského jevu. Ale nejsme slepý k faktu, že angličtina se nepopiratelně stala dorozumívacím jazykem začátku 21. století – sociálním tmelem pro lidi na celém světě. Jedná se o první jazyk pro přibližně půl miliardy lidí a je druhý jazyk pro zhruba 85 procent evropských studentů.

Získat dovednost komunikace v angličtině otevírá svět příležitostí a možností. Jednou z našich hlavních zásad je pomoci mladým studentům lépe anglicky mluvit, psát a ovládat pravopis – a to vše zábavnou cestou.
We also offer an early-learners group for preschool-age children and story hours, where we will introduce young children to the English language and culture through fairy tales, songs, games and other activities. We wish not only to promote the English language face-to-face and friend-to-friend, but also to introduce students to the customs and culture of the “anglosphere”, as well as regional foods, holidays and history.

What we hope that we will never become is a place of last resort, a place where parents compell their children go after receiving a failing or borderline failing grade in English. We do not wish to be a place where students themselves don’t want to be.


Nabízíme také pro skupiny pro předškoláky a „hodiny přiběhů“, kde zavedeme děti do anglického jazyka a kultury prostřednictvím pohádek, písniček, her a dalších aktivit. Přejeme si nejen podporovat výuku angličtiny „tvář v tvář“ a „přítel příteli“, ale také navést studenty na zvyky a kulturu „anglosféry“, jakož i v oblasti regionálních potravin, svátků a historie.

Doufáme, že se nikdy nestaneme místem poslední záchrany, kam rodiče své děti pošlou na základě špatných známek a jsou na hranici propadnutí v angličtině. Nechceme být místem, kde sami studenti nechtějí být.

BLUE OWL BOHEMIA

MODRÁ SOVA z.s.

www.blueowlbohemia.com

www.modrasova.org

info@modrasova.org

NEWSLETTER

Sign up for a newsletter | Přihlásit se k odběru novinek

Search | Hledat